TẦM NHÌN, SỨ MẠNG, MỤC TIÊU

  • Sứ mạng
Khoa Quản trị kinh doanh Trường ĐH Kinh tế - Luật, trực thuộc Đại học Quốc gia TP.HCM, là cơ sở giáo dục đạihọc và sau đại học có đủ điều kiện cung cấp cho người học một chương trình đào tạo chuyên sâu cả về lý thuyết và cả về ứng dụng thực tiễn trong các lĩnh vực quản lý và kinh doanh, được xếp hạng tốt nhất tại Việt Nam, cam kết đảm bảo cho sinh viên khả năng tìm kiếm được các kiến thức và chuyển đổi chúng thành các hoạt động hữu ích trong các lĩnh vực kinh doanh trong môi trường cạnh tranh mang tính toàn cầu.
  • Tầm nhìn
Khoa Quản trị kinh doanh sẽ trở thành một bộ phận chủ lực của trường Đại học Kinh tế - Luật, có uy tín về đào tạo, tư vấn kinh doanh và nghiên cứu khoa học trong khu vực và quốc tế về các lĩnh vực quản lý và kinh doanh.

  • Mục Tiêu
-  Đến năm 2020, Khoa quản trị kinh doanh sẽ trở thành một đơn vị mạnh trong lĩnh vực đào tạo và nghiên cứu khoa học của trường Đại học Kinh tế - Luật, nằm trong tốp dẫn đầu danh sách các ngành đào tạo có uy tín của Việt Nam, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao ngang tầm khu vực và quốc tế, có khả năng liên kết, liên thông với các trường đại học có đẳng cấp của thế giới;
-  Trở thành trung tâm tư vấn có uy tín cao cho các doanh nghiệp trong lĩnh vực tổ chức, quản lý và kinh doanh;
-  Đi tiên phong trong lĩnh vực nghiên cứu các vấn đề về quản trị doanh nghiệp hiện đại và nghiên cứu thị trường đáp ứng nhu cầu phát triển của các doanh nghiệp và nền kinh tế.

Tổng truy cập: 64,935

4,672