Giới thiệu các môn học ngành quản trị kinh doanh


STT

Mã môn học

Tên môn học

Số tín chỉ

Ghi chú

1

BUS1100

Quản trị học

3

Xem chi tiết tại đây

2

BUS 1200

Marketing căn bản

3

Xem chi tiết tại đây

3

BUS1111

Quản trị tài chính

3

Xem chi tiết tại đây

4

BUS1105

Quản trị chiến lược

3

Xem chi tiết tại đây

5

BUS1103

Quản trị nguồn nhân lực

3

Xem chi tiết tại đây

6

BUS1205

Quản trị marketing

3

Xem chi tiết tại đây

7

BUS1300

Nghệ thuật lãnh đạo

3

Xem chi tiết tại đây

8

BUS1301

Văn hóa doanh nghiệp

3

Xem chi tiết tại đây

9

BUS1210

Nghiên cứu Marketing

3

Xem chi tiết tại đây

10

BUS1108

Quản trị rủi ro

3

Xem chi tiết tại đây

11

BUS1109

Quản trị dự án đầu tư

3

Xem chi tiết tại đây

12

BUS1106

Quản trị sản xuất

3

Xem chi tiết tại đây

13

BUS1116

Quản trị bán hàng

3

Xem chi tiết tại đây

14

BUS1102

Hành vi tổ chức

3

Xem chi tiết tại đây

15

BUS1202

Hành vi khách hàng

3

Xem chi tiết tại đây

16

BUS1310

Phát triển kỹ năng quản trị

3

Xem chi tiết tại đây

17

BUS1113

Quản trị kinh doanh toàn cầu

3

Xem chi tiết tại đây

18

BUS 1206

Quản trị thương hiệu

3

Xem chi tiết tại đây

19

BUS 1207

Quản trị truyền thông

3

Xem chi tiết tại đây

20

BUS 1119

Quản trị chất lượng

3

Xem chi tiết tại đây

21

BUS1120

Quản trị hành chính văn phòng

3

Xem chi tiết tại đây

22

BUS1303

Kỹ năng làm việc nhóm

2

Xem chi tiết tại đây

23

BUS1000

Thực tập tốt nghiệp

6

Xem chi tiết tại đây 

24

BUS1001

Khóa luận tốt nghiệp

10

Xem chi tiết tại đây Tổng truy cập: 517,854

39,174