Chuẩn đầu ra

CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH QUẢN TRỊ KINH DOANH

 

TIÊU CHÍ

NỘI DUNG CHUẨN ĐẦU RA

PHẦN 1

KIẾN THỨC CƠ BẢN VÀ LẬP LUẬN NGÀNH

1.1.

Kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học Tự nhiên, Xã hội và Nhân văn

1.1.1

Có phương pháp luận khoa học để giải quyết các vấn đề kinh tế và kinh doanh.

1.1.2.

Có kiến thức Toán, Khoa học tự nhiên để ứng dụng nghiên cứu, giải quyết vấn đề trong tổ chức các hoạt động kinh doanh.

1.1.3.

Có kiến thức Khoa học xã hội và Nhân văn để ứng dụng giải quyết các vấn đề tổ chức và quản lý

1.2

Kiến thức cơ sở trong lĩnh vực kinh tế

1.2.1.

Có kiến thức cơ bản về lý thuyết kinh tế cả vi mô, cả vĩ mô và quản lý

1.2.2.

Có kiến thức tài chính và kế toán để giải quyết các vấn đề kinh tế và quản lý.

1.2.3.

Có khả năng hiểu và hệ thống hóa kiến thức cơ bản trong kinh tế và kinh doanh

1.3.

Kiến thức cơ bản chuyên ngành quản trị kinh doanh

1.3.1.

Có kiến thức và khả năng tư duy hệ thống trong giải quyết các vấn đề quản trị của tổ chức

1.3.2.

Có kiến thức cơ bản về các nguyên tắc của quản trị, lý thuyết cạnh tranh, sản xuất, đầu tư, phân phối sản phẩm và khách hàng.

1.3.3.

Có kiến thức luật pháp trong kinh doanh và các quy tắc về đạo đức nghề nghiệp.

1.3.4.

Có khả năng ứng dụng kiến thức để phản biện và xây dựng chiến lược kinh doanh.

1.3.5.

Có khả năng ứng dụng kiến thức để hoạch định và tổ chức hoạt động kinh doanh

PHẦN 2

KỸ NĂNG CHUYÊN MÔN – TỐ CHẤT CÁ NHÂN

2.1.

Kỹ năng phân tích, thực nghiệm, phản biện và giải quyết vấn đề

2.1.1.

Có khả năng nhận dạng và phát hiện vấn đề trong sản xuất, kinh doanh

2.1.2.

Có khả năng đánh giá, phân tích, tổng hợp và đưa ra giải pháp

2.1.3.

Có khả năng tổ chức thực hiện các phương án, dự án trong kinh doanh.

2.1.4.

Có khả năng quản lý một kế hoạch hoạt động, một công việc cụ thể như kế hoạch kinh doanh

2.2.

Kỹ năng lập kế hoạch và tư vấn chính sách kinh doanh

2.2.1.

Có khả năng hình thành ý tưởng, lập kế hoạch tổ chức các hoạt động kinh doanh.

2.2.2.

Có khả năng đánh giá các phương án, dự án, chính sách về kinh doanh

2.2.3.

Có khả năng soạn thảo và đàm phán hợp đồng trong kinh doanh

2.2.4.

Có khả năng nghiên cứu, khám phá kiến thức đặc biệt là các vấn đề kinh doanh.

2.3.

Tư duy có hệ thống

2.3.1.

Có khả năng tư duy theo hệ thống khi tiếp cận các vấn đề trong cuộc sống và môi trường quản trị, kinh doanh

2.3.2.

Có khả năng sắp xếp những vấn đề phát sinh và khả năng tương tác trong hệ thống

2.3.3.

Có khả năng sắp xếp và xác định các yếu tố trọng tâm trong giải quyết vấn đề

2.3.4.

Có khả năng phân tích ma trận và chọn giải pháp hợp lý trong quản trị

2.4.

Kỹ năng chuyên nghiệp

2.4.1.

Có khả năng nhận thức về đặc điểm, tính cách và kiến thức của chính mình

2.4.2.

Chủ động lên kế hoạch cho nghề nghiệp của mình

2.4.3.

Có khả năng cập nhật thông tin thị trường và nắm bắt cơ hội kinh doanh

2.4.4.

Có khả năng quản lý các nguồn lực và thời gian

2.5.

Thái độ cá nhân

2.5.1.

Chủ động và sẵn sàng chấp nhận rủi ro trong kinh doanh

2.5.2.

Có tính kiên trì và linh hoạt trong giải quyết vấn đề kinh doanh

2.5.3.

Thể hiện đạo đức nghề nghiệp, tính trung thực và làm việc có trách nhiệm

2.5.4.

Có thái độ hành xử công việc chuyên nghiệp và giải quyết vấn đề phát sinh

PHẦN 3

KỸ NĂNG GIAO TIẾP VÀ LÀM VIỆC THEO NHÓM

3.1.

Kỹ năng giao tiếp

3.1.1.

Có khả năng thiết lập chiến lược giao tiếp trong bối cảnh toàn cầu

3.1.2.

Có khả năng thiết lập một cấu trúc giao tiếp hiệu quả với đối tác

3.1.3.

Có khả năng giao tiếp bằng văn bản và giao tiếp đa phương tiện

3.1.4.

Có khả năng trình bày hiệu quả các vấn đề hay ý tưởng trước cộng đồng

3.1.5.

Có khả năng lắng nghe và tư duy phản biện vấn đề

3.2.

Kỹ năng làm việc nhóm

3.2.1.

Có khả năng hình thành nhóm làm việc độc lập

3.2.2.

Có khả năng tổ chức hoạt động nhóm đạt được mục tiêu

3.2.3.

Có khả năng phát triển nhóm

3.2.4.

Có kỹ năng phối hợp làm việc nhóm

3.3.

Kỹ năng giao tiếp bằng ngoại ngữ

3.3.1.

Có khả năng Giao tiếp văn bản hiệu quả bằng tiếng Anh (500 TOEIC).

3.3.2.

Có khả năng giao tiếp đa phương tiện hiệu quả bằng tiếng Anh (500 TOEIC).

PHẦN 4

PHẨM CHẤT CÁ NHÂN VÀ ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP

4.1.

Bối cảnh xã hội

4.1.1.

Nhận thức được vai trò và trách nhiệm của nhà quản trị trước cộng đồng

4.1.2.

Nhận thức được những kiến thức về pháp luật, lịch sử và văn hóa

4.1.3.

Nhận thức được những lợi ích trong kinh doanh mang lại cho xã hội

4.1.4.

Nhận thức được vấn đề mang tính thời sự

4.1.5.

Có khả năng phát triển viễn cảnh toàn cầu

4.2.

Bối cảnh kinh doanh và doanh nghiệp

4.2.1.

Tôn trọng sự đa dạng văn hóa trong tổ chức

4.2.2.

Có khả năng quản trị xung đột lợi ích trong tổ chức

4.2.3.

Có khả năng thích ứng trong môi trường làm việc đa văn hóa

4.2.4

Có khả năng quản trị những rủi ro trong kinh doanh

4.2.5

Có khả năng quản trị sự thay đổi trong kinh doanh

4.3

Khả năng học suốt đời

4.3.1.

Có ý thức tham gia vào các hoạt động rèn luyện sức khỏe, trí tuệ và tinh thần

4.3.2.

Có khả năng tự học hỏi và cập nhật kiến thức mới vào kinh doanh

4.3.3.

Có khả năng xây dựng mục tiêu cá nhân với sự phát triển nghề nghiệp

4.3.4.

Có khả năng vận dụng các phương pháp, các công cụ để tự nghiên cứu

4.3.5.

Có khả năng nắm bắt và vận dụng công nghệ mới đáp ứng mục tiêu nghề nghiệpTổng truy cập: 521,264

42,584