Đầu vào

Sinh viên theo học Chương trình đào tạo cử nhân Quản trị kinh doanh phải trải qua kỳ thi tuyển sinh do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức, với số điểm của các khối thi A hoặc A1, D1 bằng hoặc vượt điểm chuẩn do Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế-Luật qui định và được công bố công khai.


Tổng truy cập: 521,217

42,537