Phương pháp dạy học và đánh giá

 CÁC PHƯƠNG THỨC ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO QUẢN TRỊ KINH DOANH

STT

HÌNH THỨC ĐÁNH GIÁ

NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ

1

Đầu vào

Trước năm 2015

 • Tổ chức kỳ thi tuyển sinh đại học chung quốc gia, lấy điểm theo nguyện vọng đăng ký.
 • Theo 3 khối thi: A: (Toán, Lý, Hóa), D1: (Toán, Văn, Anh), và A1 (Toán, Lý, Anh).

Từ năm 2015 đến nay

 • Qui chế: 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 1 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT
  • Xét điểm thi Phổ thông trung học quốc gia theo các tổ hợp kiến thức.
   • Điểm trung bình chung học tập 3 năm trung học phổ thông phải trên 6,5.

2

Đánh giá liên tục cả quá trình học tập

(Đánh giá môn học, Rèn luyện cá nhân)

Đánh giá môn học

Cấu trúc điểm đánh giá, chia làm 3 phương thức:

 • Đánh giá sinh viên cả quá trình tích lũy trong học tập môn học
 • Đánh giá môn học giữa học kỳ
 • Đánh giá kết thúc học phần,

Phương pháp, cấu trúc điểm đánh giá do giảng viên qui định cho từng môn học, được qui định cụ thể trong Đề cương môn học. Tỷ lệ đánh giá kết thúc học phần không dưới 50% tổng điểm.

Đánh giá kết quả rèn luyện cá nhân

Đánh giá theo từng học kỳ học tập, dưới sự chủ trì của cố vấn học tập, có sự tham gia của tập thể lớp cùng thảo luận bình bầu sự tiến bộ của từng sinh viên. Điểm đánh giá rèn luyện cá nhân bao gồm:

 • Tinh thần, thái độ, mức độ đạt được kết quả học tập các môn học trong học kỳ;
 • Ý thức chấp hành kỷ luật của sinh viên;
 • Ý thức tham gia vào các hoạt động cộng đồng;
 • Tinh thần, trách nhiệm đối với các hoạt động chung của lớp học,
 • Ý thức tham gia hoạt động xã hội và v.v ….

Bộ tiêu chí đánh giá được phổ biến công khai từ ngày đầu nhập học đối với mỗi sinh viên.

3

Tốt nghiệp

Các môn học tốt nghiệp được phân bổ trọn vẹn trong học kỳ cuối cùng. Những sinh viên đã hoàn thành cơ bản Chương trình học tập được tham gia vào các môn tốt nghiệp. Đó là:

 • Báo cáo thực tập tốt nghiệp sau khi sinh viên đã trải qua kỳ thực tập cuối Khóa,
 • Khóa luận tốt nghiệp đại học dành cho những sinh viên được viết Khóa luận,
 • Chuyên đề tốt nghiệp dành cho những sinh viên không viết Khóa luận.  Tổng truy cập: 521,096

42,416