Faculty and Staff





No.

Academic Title

Full name

Office

Email

 

Department oF MANAGEMENT

 

1

Assoc.Prof.

Phạm Đức Chính

Dean

chinhpd@uel.edu.vn

 

2

PhD

Huỳnh Thanh Tú

Vice Dean
Department Heads

tuht@uel.edu.vn

 

3

PhD

Phạm Thế Tri

Lecturer

tript@uel.edu.vn

 

4

PhD

Phùng Thanh Bình

Lecturer

binhpt@uel.edu.vn

 

5

MBA

Nguyễn Thị Kim Oanh

Lecturer

oanhntk@uel.edu.vn

 

6

MBA

Nguyễn Khánh Trung

Lecturer

trungnk@uel.edu.vn

 

7

MBA

Nguyễn Thị Hồng Gấm

Lecturer

gamnth@uel.edu.vn

 

8

MBA

Nguyễn Thu Thủy Tiên

Lecturer

tienntt@uel.edu.vn

 

9

MBA

Nguyễn Minh Châu

Lecturer

chaunm@uel.edu.vn

 

10

MBA

Trần Thị Hồng Liên

Lecturer

lientth@uel.edu.vn

 

11

MBA

Nguyễn Hoàng Diễm Hương

Lecturer

huongnhd@uel.edu.vn

 

12

MBA

Nguyễn Minh Thoại

Lecturer

thoainm@uel.edu.vn

 

13

MBA

Nguyễn Thị Bình Minh

Lecturer

minhntb@uel.edu.vn

 

14

MBA

Mai Thu Phương

Lecturer

phuongmt@uel.edu.vn

 

15

MBA

Hoàng Đoàn Phương Thảo

Lecturer

thaohdp@uel.edu.vn

 

16

MBA

Nguyễn Thị Phương Thủy

Lecturer

thuyntp@uel.edu.vn

 

17

MBA

Nguyễn Thị Yến

Lecturer

yennt@ule.edu.vn

 

Department of MARKETING

 

1

PhD

Võ Thị Ngọc Thúy

Department Heads

thuyvtn@uel.edu.vn

 

2

PhD

Phan Đình Quyền

Lecturer

quyenpd@uel.edu.vn

 

3

MBA

Trần Thị Ý Nhi

Lecturer

nhitty@uel.edu.vn

 

4

MBA

Nguyễn Ngọc Quế Trân

Lecturer

trannnq@uel.edu.vn

 

5

MBA

Võ Thị Ngọc Trinh

Lecturer

trinhvtn@uel.edu.vn

 

6

MBA

Đỗ Đức Khả

Lecturer

khadd@uel.edu.vn

 

7

MBA

Đặng Ngọc Bích

Lecturer

bichdn@uel.edu.vn

 

8

MBA

Nguyễn Thị Huyền Trang

Lecturer

trangnth@uel.edu.vn

 

9

MBA

Cung Thục Linh

Lecturer

linhct@uel.edu.vn

 

10

MBA

Ngô Thị Dung

Lecturer

dungnt@uel.edu.vn

 

Administrative Staff

 

1

Graduate Student

Nguyễn Thị Mai

Secretary

maint@uel.edu.vn

 




Department of management staff



Department Marketing staff