DANH SÁCH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH

 

STT

TÊN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

LINK

1

Chương trình đào tạo QTKD năm 2017

CTĐT_2017

2

Chương trình đào tạo QTKD năm 2019

CTĐT_2019

3

Chương trình đào tạo QTKD năm 2021

CTĐT_2021

4

Chương trình đào tạo QTKD năm 2023

CTĐT_2023