Định hướng nghiên cứu

Cập nhật ngày 10/10/2017
Định hướng nghiên cứu khoa học giai đoạn 2017 – 2020 (đang thực hiện) 

Định hướng 1: Marketing mối quan hệ (giữa nhân viên với tổ chức và giữa khách hàng với nhà cung cấp) và lòng trung thành với tổ chức đồng tạo giá trị trong quản trị hiện đại
Định hướng 2: Đầu tư vào vốn con người và lợi thế cạnh tranh phát triển chuỗi giá trị của doanh nghiệp trong nền kinh tế sáng tạo
Định hướng 3: Nhượng quyền thương mại, cho thuê, mua bán và sáp nhập doanh nghiệp trong bối cảnh các loại tài sản đang được trí tuệ hóa trong kinh doanh
Định hướng 4: Mối quan hệ giữa cấu trúc quản trị và tăng trưởng công ty (tăng trưởng doanh thu, hiệu quả sử dụng vốn và chất lượng thu nhập) trong bối cảnh Việt Nam
Định hướng 5: Chất lượng mối quan hệ giữa thương hiệu và người tiêu dùng Định hướng 6: Marketing mối quan hệ - thiên hướng trong quản trị doanh nghiệp