Quy định thực hiện và đành giá kết quả khóa luận tốt nghiệp

STT

THÔNG TIN VỀ KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP

LINK

1

Quy định thực hiện đánh giá Khóa luận tốt nghiệp

KLTN_2019

2

Quy định thực hiện và đánh giá Khóa luận tốt nghiệp

KLTN_2021