Đội ngũ giảng viênDANH SÁCH GIẢNG VIÊN KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH

STT

HỌC HÀM/HỌC VỊ

HỌ TÊN

CHỨC VỤ

EMAIL

BAN CHỦ NHIỆM KHOA

1

TS

Huỳnh Thanh Tú

Phó Trưởng khoa phụ trách

tuht@uel.edu.vn

2

TS

Trần Thị Hồng Liên

Phó Trưởng khoa

lientth@uel.edu.vn

BỘ MÔN QUẢN TRỊ

1

PGS. TS

Nguyễn Hải Quang

Trưởng Bộ môn Quản trị

nhquang@uel.edu.vn

2

PGS. TSKH

Phạm Đức Chính

Giảng viên

chinhpd@ule.edu.vn

3

ThS

Nguyễn Thị Kim Oanh

Giảng viên

oanhntk@uel.edu.vn

4

ThS

Nguyễn Khánh Trung

Giảng viên

trungnk@uel.edu.vn

5

ThS

Nguyễn Minh Châu

Giảng viên

chaunm@uel.edu.vn

6

ThS

Nguyễn Thị Bình Minh

Giảng viên

minhntb@uel.edu.vn

7

ThS

Nguyễn Thị Hồng Gấm

Giảng viên

gamnth@uel.edu.vn

8

ThS

Nguyễn Minh Thoại

Giảng viên

thoainm@uel.edu.vn

9

ThS

Nguyễn Hoàng Diễm Hương

Giảng viên

huongnhd@uel.edu.vn

10

ThS

Mai Thu Phương

Giảng viên

phuongmt@uel.edu.vn

11

ThS

Hoàng Đoàn Phương Thảo

Giảng viên

thaohdp@uel.edu.vn

12

ThS

Nguyễn Thị Phương Thủy

Giảng viên

thuyntp@uel.edu.vn

13

ThS

Nguyễn Thị Yến

Giảng viên

yennt@uel.edu.vn

14

ThS

Lê Thị Hà My

Giảng viên

mylth@uel.edu.vn

15

ThS

Lê Cát Vi

Giảng viên

vilc@uel.edu.vn

BỘ MÔN MARKETING

1

TS

Phùng Thanh Bình

Trưởng Bộ môn Marketing

binhpt@uel.edu.vn

2

TS

Phan Đình Quyền

Giảng viên chính

quyen@uel.edu.vn

3

TS

Nguyễn Thị Huyền Trang

Giảng viên

trangnh@uel.edu.vn

4

ThS

Đỗ Đức Khả

Giảng viên chính

khadd@uel.edu.vn

5

ThS

Trần Thị Ý Nhi

Giảng viên

nhitty@uel.edu.vn

6

ThS

Nguyễn Ngọc Quế Trân

Giảng viên

tranntq@uel.edu.vn

7

ThS

Võ Thị Ngọc Trinh

Giảng viên

trinhvtn@uel.edu.vn

8

ThS

Ngô Thị Dung

Giảng viên

dungnt@uel.edu.vn

9

ThS

Đặng Ngọc Bích

Giảng viên

bichdn@uel.edu.vn

10

ThS

Nguyễn Thị Huyền Trang

Giảng viên

trangnth@uel.edu.vn

11

ThS

Cung Thục Linh

Giảng viên

linhct@uel.edu.vn

12

ThS

Vũ Thị Hồng Ngọc

Giảng viên

ngocvth@uel.edu.vn

13

ThS

Nguyễn Hồng Uyên

Giảng viên

uyennh@uel.edu.vn

CHUYÊN VIÊN HÀNH CHÍNH

CN

Nguyễn Thị Mai

Thư ký

maint@uel.edu.vn

Bộ môn Quản trị


Bộ môn MarketingKHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
Điện thoại : 028 37244 555 (6461)
Email: khoaqtkd@uel.edu.vnTổng truy cập: 536,781

40,306