Đội ngũ giảng viên

DANH SÁCH GIẢNG VIÊN KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH

STT

HỌC HÀM/HỌC VỊ

HỌ TÊN

CHỨC VỤ

EMAIL

LÝ LỊCH KHOA HỌC

BAN CHỦ NHIỆM KHOA

1

TS

Trần Thị Hồng Liên

Trưởng khoa

lientth@uel.edu.vn

Tải xuống

2

TS

Phùng Thanh Bình

Phó Trưởng khoa

binhpt@uel.edu.vn

Tải xuống

BỘ MÔN QUẢN TRỊ

1

TS

Phạm Trung Tuấn

Trưởng bộ môn quản trị 

tuanpt@uel.edu.vn 

Tải xuống

2

 PGS. TSKH

Phạm Đức Chính 

Giảng viên 

chinhpd@uel.edu.vn 

Tải xuống 

3

TS

Huỳnh Thanh Tú

Giảng viên

tuht@uel.edu.vn

Tải xuống

4

TS

Trần Thị Hồng Liên

 

lientth@uel.edu.vn

Tải xuống

5

TS

Trần Quang Long

 Giảng viên 

longtq@uel.edu.vn 

 Tải xuống 

6

TS

Lê Thành Long

Giảng viên

longlt@uel.edu.vn

 Tải xuống 

7

TS

Mai Trường An

Giảng viên

anmt@uel.edu.vn

 Tải xuống 

8

TS 

Đào Nguyễn Thuỵ Kim Hằng

Giảng viên

hangdntk@uel.edu.vn

 Tải xuống 

9

ThS

Nguyễn Thị Kim Oanh

Giảng viên

oanhntk@uel.edu.vn

Tải xuống 

10

ThS

Nguyễn Minh Châu

Giảng viên

chaunm@uel.edu.vn

Tải xuống 

11

ThS

Nguyễn Thị Bình Minh

Giảng viên

minhntb@uel.edu.vn

Tải xuống

12

ThS

Nguyễn Thị Hồng Gấm

Giảng viên

gamnth@uel.edu.vn

Tải xuống

13

ThS

Nguyễn Minh Thoại

Giảng viên

thoainm@uel.edu.vn

Tải xuống

14

ThS

Mai Thu Phương

Giảng viên

phuongmt@uel.edu.vn

Tải xuống

15

ThS

Hoàng Đoàn Phương Thảo

Giảng viên

thaohdp@uel.edu.vn

Tải xuống

16

ThS

Nguyễn Thị Yến

Giảng viên

yennt@uel.edu.vn

Tải xuống

17

ThS

Lê Thị Hà My

Giảng viên

mylth@uel.edu.vn

Tải xuống

18

ThS

Lê Cát Vi

Giảng viên

vilc@uel.edu.vn

Tải xuống 

19

ThS

Nguyễn Thị Lài

Giảng viên

laint@uel.edu.vn

Tải xuống 

BỘ MÔN MARKETING

1

TS 

Lê Thị Hải Yến

Trưởng Bộ môn Marketing

yenlth@uel.edu.vn 

Tải xuống

2

TS

Phùng Thanh Bình


binhpt@uel.edu.vn

Tải xuống 

3

TS

Phan Đình Quyền

Giảng viên chính

quyen@uel.edu.vn

Tải xuống

4

TS

Nguyễn Thành Nam

Giảng viên

namnt@uel.edu.vn

Tải xuống

5

TS

Tống Gia Tường

Giảng viên

tuongtg@uel.edu.vn

Tải xuống 

6

TS

Đặng Ngọc Bích

Giảng viên

bichdn@uel.edu.vn

Tải xuống 

7

 ThS

Đỗ Đức Khả

Giảng viên chính 

khadd@uel.edu.vn 

Tải xuống 

8

ThS

Trần Thị Ý Nhi

Giảng viên

nhitty@uel.edu.vn

Tải xuống

9

ThS

Võ Thị Ngọc Trinh

Giảng viên

trinhvtn@uel.edu.vn

Tải xuống 

10

ThS

Ngô Thị Dung

Giảng viên

dungnt@uel.edu.vn

Tải xuống 

11

ThS

Cung Thục Linh

Giảng viên

linhct@uel.edu.vn

Tải xuống

12

ThS

Vũ Thị Hồng Ngọc

Giảng viên

ngocvth@uel.edu.vn

Tải xuống 

13

ThS

Nguyễn Hồng Uyên

Giảng viên

uyennh@uel.edu.vn

Tải xuống

BỘ MÔN QUẢN LÝ CÔNG

1

TS

GVC

Nguyễn Thị Thu Hòa

Trưởng bộ môn Quản lý công

hoantt@uel.edu.vn

Tải xuống

2

TS

Trần Văn Trung

Giảng viên chính

trungtv@uel.edu.vn

Tải xuống

2

ThS

Đào Văn Hân

Giảng viên

handv@uel.edu.vn

Tải xuống

3

ThS

Lê Đức Lãm

Giảng viên

lamld@uel.edu.vn

Tải xuống

CHUYÊN VIÊN HÀNH CHÍNH

 

CN

Nguyễn Thị Mai

Thư ký

maint@uel.edu.vn

 KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH

Phòng B2.406 

Điện thoại : 028 37244 555 (6461) Email: khoaqtkd@uel.edu.vn