Đội ngũ giảng viên


DANH SÁCH GIẢNG VIÊN KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH

STT

HỌC HÀM/HỌC VỊ

HỌ TÊN

CHỨC VỤ

EMAIL

LÝ LỊCH KHOA HỌC

BAN CHỦ NHIỆM KHOA


1

TS

Trần Thị Hồng Liên

Trưởng khoa

lientth@uel.edu.vn

Tải xuống

2

TS

Phùng Thanh Bình

Phó Trưởng khoa

binhpt@uel.edu.vn

Tải xuống

BỘ MÔN QUẢN TRỊ


1  PGS.TS Nguyễn Hải Quang   Trưởng bộ môn quản trị nhquang@uel.edu.vn  Tải xuống 
2  PGS. TSKH Phạm Đức Chính  Giảng viên  chinhpd@uel.edu.vn  Tải xuống 

3

TS

Huỳnh Thanh Tú

Giảng viên

tuht@uel.edu.vn

Tải xuống

4

TS

Trần Thị Hồng Liên


lientth@uel.edu.vn

Tải xuống

5 TS Trần Quang Long  Giảng viên  longtq@uel.edu.vn  Tải xuống
6 TS Lê Thành Long Giảng viên longlt@uel.edu.vn  Tải xuống 
7 TS  Đào Nguyễn Thuỵ Kim Hằng Giảng viên hangdntk@uel.edu.vn  Tải xuống 

8

ThS

Nguyễn Thị Kim Oanh

Giảng viên

oanhntk@uel.edu.vn

Tải xuống 

9

ThS

Nguyễn Minh Châu

Giảng viên

chaunm@uel.edu.vn

Tải xuống 

10

ThS

Nguyễn Thị Bình Minh

Giảng viên

minhntb@uel.edu.vn

Tải xuống

11

ThS

Nguyễn Thị Hồng Gấm

Giảng viên

gamnth@uel.edu.vn

Tải xuống

12

ThS

Nguyễn Minh Thoại

Giảng viên

thoainm@uel.edu.vn

Tải xuống

13

ThS

Mai Thu Phương

Giảng viên

phuongmt@uel.edu.vn

Tải xuống

14

ThS

Hoàng Đoàn Phương Thảo

Giảng viên

thaohdp@uel.edu.vn

Tải xuống

15

ThS

Nguyễn Thị Yến

Giảng viên

yennt@uel.edu.vn

Tải xuống

16

ThS

Lê Thị Hà My

Giảng viên

mylth@uel.edu.vn

Tải xuống

17

ThS

Lê Cát Vi

Giảng viên

vilc@uel.edu.vn

Tải xuống 

18

ThS

Nguyễn Thị Lài

Giảng viên

laint@uel.edu.vn

Tải xuống 

BỘ MÔN MARKETING


1

TS

Phùng Thanh Bình

Trưởng Bộ môn Marketing

binhpt@uel.edu.vn

Tải xuống 

2

TS

Phan Đình Quyền

Giảng viên chính

quyen@uel.edu.vn

Tải xuống

3

TS

Nguyễn Thành Nam

Giảng viên

namnt@uel.edu.vn

Tải xuống

4 TS Phạm Trung Tuấn Giảng viên  tuanpt@uel.edu.vn  Tải xuống
5 TS Đặng Ngọc Bích Giảng viên bichdn@uel.edu.vn Tải xuống 
6 TS  Lê Thị Hải Yến Giảng viên  yenlth@uel.edu.vn  Tải xuống
7  ThS

Đỗ Đức Khả

Giảng viên chính  khadd@uel.edu.vn  Tải xuống 

8

ThS

Trần Thị Ý Nhi

Giảng viên

nhitty@uel.edu.vn

Tải xuống

9

ThS

Võ Thị Ngọc Trinh

Giảng viên

trinhvtn@uel.edu.vn

Tải xuống 

10

ThS

Ngô Thị Dung

Giảng viên

dungnt@uel.edu.vn

Tải xuống 

11

ThS

Cung Thục Linh

Giảng viên

linhct@uel.edu.vn

Tải xuống

12

ThS

Vũ Thị Hồng Ngọc

Giảng viên

ngocvth@uel.edu.vn

Tải xuống 

13

ThS

Nguyễn Hồng Uyên

Giảng viên

uyennh@uel.edu.vn

Tải xuống

CHUYÊN VIÊN HÀNH CHÍNH


CN

Nguyễn Thị Mai

Thư ký

maint@uel.edu.vn


 


KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
Điện thoại : 028 37244 555 (6461)
Email: khoaqtkd@uel.edu.vn

 
<quillbot-extension-portal></quillbot-extension-portal><quillbot-extension-portal></quillbot-extension-portal>