Giới thiệu


AUN-QA là chuẩn kiểm định chất lượng dành cho hệ thống các trường đại học thuộc khối ASEAN (ASEAN University Network - Quality Assurance) được thông qua từ năm 1998 và được triển khai liên tục năm 1999 đến nay, với khá nhiều hoạt động và thành tựu, trong đó có sự tham gia tích cực của 2 ĐHQG của Việt Nam.

                     

Kể từ khi thành lập Hệ thống các trường đại học ASEAN (AUN), chất lượng được xem là một mục tiêu quan trọng nhằm khẳng định với quốc tế về sự hội nhập của giáo dục đại học Đông Nam Á, mặt khác tạo ra sự liên thông và công nhận lẫn nhau giữa các trường trong AUN.

 

AUN-QA có 18 tiêu chuẩn bao gồm 71 tiêu chí đánh giá. Mỗi tiêu chí sẽ được chấm điểm theo mức thang từ 1 đến 7, trong đó 7 là mức cao nhất.

Tiêu chuẩn 1 - Mục đích và mục tiêu; Chuẩn đầu ra: 4 tiêu chí.

Tiêu chuẩn 2 - Nội dung chương trình đào tạo: 4 tiêu chí.

Tiêu chuẩn 3 - Bản đặc tả chương trình: 3 tiêu chí.

Tiêu chuẩn 4 - Tổ chức thực hiện CT đào tạo : 4 tiêu chí.

Tiêu chuẩn 5 - Quan điểm sư phạm/chiến lược dạy/học:   5 tiêu chí.

Tiêu chuẩn 6 - Kiểm tra đánh giá sinh viên:   8 tiêu chí.

Tiêu chuẩn 7 - Chất lượng giảng viên, cán bộ quản lý: 10 tiêu chí.

Tiêu chuẩn 8 - Chất lượng của nhân viên hỗ trợ:   4 tiêu chí.

Tiêu chuẩn 9 - Chất lượng sinh viên:   4 tiêu chí.

Tiêu chuẩn 10 - Tư vấn/hỗ trợ sinh viên:   5 tiêu chí.

Tiêu chuẩn 11 - Cơ sở vật chất và trang thiết bị:   5 tiêu chí.

Tiêu chuẩn 12 - Đảm bảo chất lượng:   4 tiêu chí.

Tiêu chuẩn 13 - Sinh viên đánh giá:   2 tiêu chí.

Tiêu chuẩn 14 - Thiết kế khung chương trình:   3 tiêu chí.

Tiêu chuẩn 15 - Các hoạt động phát triển nhân lực:   2 tiêu chí.

Tiêu chuẩn 16 - Phản hồi của những người có liên quan:   2 tiêu chí.

Tiêu chuẩn 17 - Kết quả đầu ra:   2 tiêu chí.

Tiêu chuẩn 18 - Sự hài lòng của các bên liên quan:   3 tiêu chí.