THÔNG TIN VỀ CĐR, MA TRẬN CTĐT

STT

THÔNG TIN VỀ CĐR, MA TRẬN CTĐT

LINK

1

Chuẩn đầu ra CTĐT năm 2017

CĐR_2017

2

Ma trận kỹ năng CTĐT năm 2017

MA TRẬN KN_2017

3

Chuẩn đầu ra CTĐT năm 2019

CĐR_2019

4

Ma trận kỹ năng CTĐT năm 2019

MA TRẬN KN_2019

5

Chuẩn đầu ra CTĐT năm 2021

CĐR_2021

6

Ma trận kỹ năng CTĐT năm 2021

MA TRẬN KN_2021

7

Chuẩn đầu ra CTĐT năm 2023

CĐR_2023

8

Ma trận kỹ năng CTĐT năm 2023

MA TRẬN KN_2023