Triết lý đào tạo

   Triết lý giáo dục của UEL, cũng như Khoa quản trị kinh doanh được xác định "Thúc đẩy sự phát triển và tiến bộ của người học. Phát triển tiềm năng của người học đến mức cao nhất có thể có, để họ có thể kết nối những thông tin có được từ Chương trình đào tạo vào những ý tưởng sáng tạo trong công việc, và thiết kế đưa chúng vận hành vào cuộc sống nhằm đóng góp tốt nhất cho xã hội và đem lại lợi ích cho chính họ"