Quy định thực hiện và đành giá kết quả thực tập tốt nghiệp

STT

THÔNG TIN VỀ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

LINK

1

Quy định thực hiện đánh giá Thực tập tốt nghiệp

TTTN_ 2019

2

Quy định thực hiện đánh giá Thực tập tốt nghiệp

TTTN_ 2021