Quy định thực hiện và đành giá kết quả thực tập tốt nghiệp

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TÊ-LUẬT

KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH

                               Số: 55a/2013/QTKD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hanh- phúc

 

QUI ĐỊNH THỰC HIỆN VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỬ NHÂN QUẢN TRỊ KINH DOANH

TP.Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 9 năm 2013

 

1. KHÁI QUÁT VỀ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

Thực tập tốt nghiệp là nội dung quan trọng trong chương trình đào tạo của trường đại học Kinh tế-Luật và Khoa Quản trị kinh doanh. Nó giúp sinh viên có điều kiện kết nối và đối sánh những kiến thức lý thuyết đã học với thực tiễn kinh doanh, tích lũy được những kiến thức thực tế cần thiết cho quá trình chuyển tiếp vào thị trường lao động sau khi tốt nghiệp.

Hình thức thực tập được tổ chức tập trung tại doanh nghiệp nhằm giúp sinh viên có điều kiện khảo sát thực tế hệ thống kinh doanh, quan sát và ghi nhận những thay đổi trong thực tiễn, đối chiếu và so sánh sự phù hợp với các kiến thức đã học tại trường Đại học, tiếp cận các điều kiện kinh doanh mà lý thuyết chưa đề cập đến hoặc chưa cập nhật đầy đủ.

Trong quá trình thực tập, sinh viên sẽ được giảng viên của Khoa hướng dẫn tìm hiểu, phân tích và đánh giá những vấn đề lý thuyết kinh doanh đang vận dụng trong thực tế. Tại doanh nghiệp, sinh viên cũng được quản lý và hướng dẩn bởi cán bộ cơ sở. Cuối kỳ thực tập, sinh viên có nhiệm vụ hoàn thành Báo cáo thực tập tốt nghiệp dưới sự xác nhận, đánh giá của cơ sở thực tập và giảng viên trực tiếp hướng dẫn.

2. MỤC ĐÍCH CỦA THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

Tạo điều kiện cho sinh viên tiếp cận với thực tế của doanh nghiệp và địa phương để tìm hiểu và có cơ hội chuyển đổi những kiến thức đã học trong nhà trường thành những kỹ năng chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, kỹ năng giao tiếp vào thực tế kinh doanh;

Giúp sinh viên có thể nhận diện những vấn đề thực tiễn kinh doanh từ đó rèn luyện kỹ phát hiện, khám phá vấn đề và kỹ năng xử lý tình huống, ra quyết định một cách có hiệu quả;

Sinh viên có cơ hội tìm hiểu và chuẩn bị những kiến thức cần thiết cho mình nhằm đáp ứng những đòi hỏi của công việc sau khi tốt nghiệp;

Từ kết quả thực tập, sinh viên có cơ hội nâng cao kỹ năng viết một Báo cáo tổng hợp trong kinh doanh, rèn luyện kỹ năng giao tiếp bằng văn bản, giao tiếp bằng tiếng Anh nhằm đáp ứng kết quả học tập mong đợi.

Từ thực tiễn đời sống, sinh viên không chỉ có cơ hội vận dụng các kiến thức lý thuyết vào bối cảnh cụ thể nhằm giải quyết vấn đề, mà còn được rèn luyện trong môi trường có nhiều thách thức tạo cơ hội để hình thành những ý tưởng mới sáng tạo hơn trong bối cảnh kinh doanh toàn cầu. 

3. ĐIỀU KIỆN THAM GIA THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

Tất cả mọi sinh viên đều được khuyến khích tham gia vào thực tế, thực tập hoạt động của doanh nghiệp, cũng như thực hiện Báo cáo thực tập tốt nghiệp. Điều kiện để sinh viên được công nhận kết quả thực tập tốt nghiệp là phải hoàn thành các môn học phân bổ theo học kỳ trong Chương trình đào tạo. Tức là, Báo cáo thực tập tốt nghiệp của sinh viên chỉ được công nhận khi thỏa mãn hai điều kiện sau:

Thứ nhất, (1) Đã hoàn thành tối thiểu 100/130 tín chỉ toàn Khóa học; (2) Đã hoàn thành tối thiểu 05 môn học chuyên ngành: Quản trị chiến lược; Quản trị sản xuất; Quản trị tài chính; Quản trị nguồn nhân lực và Quản trị Marketing.

Thứ hai, được sự chấp thuận của Trưởng Khoa và được phân công giảng viên hướng dẫn.

Như vậy, sinh viên cũng có thể tham gia thực tập trước thời hạn nếu thỏa mãn hai điều kiện trên đây, mà không bắt buộc phải thực hiện chỉ trong Học kỳ 8.

4. YÊU CẦU CỦA THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

Mỗi sinh viên, trong quá trình thực tập không chỉ trực tiếp tham gia vào qui trình học tập trong thực tế mà còn phải hoàn thành một Báo cáo thực tập tốt nghiệp. Báo cáo thể hiện kết quả tổng hợp phản ánh tổng quát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị trong một lĩnh vực chuyên ngành mà sinh viên đã lựa chọn và đăng ký.

Sinh viên tham gia thực tập theo sự phân công tại doanh nghiệp, tham gia trực tiếp vào hoạt động nghiệp vụ thực tế, nắm được yêu cầu, quy trình và có thể thực hiện nghiệp vụ của hoạt động đó.

Sinh viên phải chấp hành đúng Nội quy thực tập tại doanh nghiệp, phải chấp hành đúng các Quy định của nhà trường Đại học Kinh tế-Luật và yêu cầu chuyên môn của Khoa Quản trị kinh doanh.

Sinh viên không hoàn thành Báo cáo thực tập tốt nghiệp, hoặc điểm đánh giá Báo cáo không đạt yêu cầu sẽ phải thực hiện lại trong đợt thực tập của Khóa học kế tiếp.

5.  QUI TRÌNH THỰC TẬP VÀ VIẾT BÁO CÁO TỐT NGHIỆP

Khoa Quản trị kinh doanh thống nhất các quy định chung về thực tập tốt nghiệp, và có cập nhật, bổ sung hàng năm, trước khi kỳ thực tập được diễn ra, bao gồm các nội dung:

(1) Quy định chung và Quy trình tổ chức thực tập và thực hiện Khóa luận tốt nghiệp;

(2) Nội dung và kế hoạch thực tập tốt nghiệp;

(3) Hình thức thực hiện Báo cáo thực tập tốt nghiệp.

Lãnh đạo Khoa cùng cố vấn học tập triển khai các Quy định về thực tập tốt nghiệp tới sinh viên vào cuối Học kỳ 7 của Khóa học.

5.1. Nội dung thực tập tốt nghiệp

  • Mỗi sinh viên sẽ chọn một số đề tài theo định hướng, được quy định trong phần nội dung thực tập để viết Báo cáo thực tập tốt nghiệp của mình. Khi chọn đề tài, sinh viên cần tham khảo ý kiến của đơn vị thực tập và giảng viên hướng dẫn để tránh lạc hướng thực tập và có thể ảnh hưởng đến kết quả viết Báo cáo;
  • Các đề tài thực tập do sinh viên tự lựa chọn cần xác định rõ ràng, chi tiết phù hợp với yêu cầu đào tạo của ngành Quản trị kinh doanh.

5.2. Nội quy thực tập tốt nghiệp:

Quy định trong thời gian thực tập, sinh viên phải tuân thủ nội quy thực tập như sau:

  • Nghiêm chỉnh chấp hành nội quy của đơn vị thực tập;
  • Chấp hành nghiêm túc sự hướng dẫn của cơ quan thực tập, chuyên viên hướng dẫn thực tập và giảng viên hướng dẫn;
  • Không được tự ý thay đổi người hướng dẫn thực tập mà Khoa đã phân công;
  • Trong quá trình thực hiện Báo cáo thực tập tốt nghiệp, sinh viên phải thường xuyên gặp và trao đổi về nội dung thực tập với giảng viên hướng dẫn. Nội dung các lần gặp với giảng viên hướng dẫn được xác nhận trong nhật ký thực tập của sinh viên. Cuối kỳ thực tập, sinh viên nộp về Khoa: Nhật ký thực tập, đánh giá nhận xét của doanh nghiệp về Báo cáo thực tập tốt nghiệp;
  • Sinh viên không chấp hành nội quy thực tập của doanh nghiệp và của Khoa hoặc điểm Báo cáo thực tập tốt nghiệp dưới điểm trung bình (dưới 5,0 theo thang 10) sẽ không được công nhận kết quả thực tập tốt nghiệp.

5.3. Qui trình triển khai thực tập tốt nghiệp

Hàng năm, dựa trên kế hoạch chung của nhà trường, thời khóa biểu của Phòng đào tạo, Khoa Quản trị kinh doanh sẽ công bố rõ kế hoạch thời gian thực tập tốt nghiệp, kéo dài trọn học kỳ 8, với các qui trình theo thứ tự như sau:

(1)             Sinh viên lựa chọn giảng viên hướng dẫn;

(2)             Khoa phân công dựa trên sự lựa chọn của sinh viên và có sự đồng ý của giảng viên, và công bố danh sách giảng viên hướng dẫn sinh viên thực tập;

(3)             Sinh viên gặp giảng viên hướng dẫn để nghe những yêu cầu chi tiết: Sinh viên trao đổi cụ thể về kế hoạch thực tập tốt nghiệp và viết Báo cáo thực tập, trao đổi và tư vấn với giảng viên hướng dẫn về những băn khoăn, thắc mắc liên quan tới thực tập tốt nghiệp;

(4)             Sinh viên lấy giấy giới thiệu từ Khoa và liên hệ tìm cơ sở thực tập;

(5)             Khoa cung cấp giấy giới thiệu và mọi hỗ trợ cần thiết để sinh viên liên hệ doanh nghiệp thực tập. Ngoài ra, sinh viên có thể có được chỗ thực tập tại các doanh nghiệp có hợp tác với trường đại học Kinh tế-Luật, hàng năm nhận một số lượng nhất định sinh viên thực tập của trường. Sinh viên được nhận thực tập phải trải qua quá trình xét tuyển của doanh nghiệp. Để tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên liên hệ cơ sở thực tập, Khoa Quản trị kinh doanh bắt đầu cấp giấy giới thiệu cho sinh viên ngay từ đầu học kì 7; 

(6)             Sinh viên triển khai thực tập tại doanh nghiệp và lập Đề cương chi tiết Báo cáo;

(7)             Sinh viên thực tập tại doanh nghiệp dưới sự hướng dẫn của người hướng dẫn trong doanh nghiệp và giảng viên hướng dẫn thông qua liên lạc thường xuyên trong suốt quá trình thực tập. Sau một thời gian thực tập, sinh viên thực tập hoàn thiện đề cương chi tiết của báo cáo dưới sự hướng dẫn của giảng viên;

(8)             Thu thập các tài liệu để phục vụ cho việc thực hiện Báo cáo thực tập tốt nghiệp;

(9)             Sinh viên tiến hành viết Báo cáo đồng thời với quá trình thực tập tại doanh nghiệp. Tổng thời gian sinh viên thực tập và viết báo cáo kéo dài từ 8 tới 10 tuần; 

(10)          Lấy nhận xét và đánh giá của đơn vị thực tập. Sau khi hoàn thành báo cáo, sinh viên nộp báo cáo cho doanh nghiệp để xin nhận xét và đánh giá của doanh nghiệp thực tập;

(11)          Chuyển thư cám ơn đến doanh nghiệp thực tập. Khi hoàn thành việc thực tập tại doanh nghiệp, sinh viên chuyển thư cảm ơn của Khoa Quản trị kinh doanh tới doanh nghiệp đã hỗ trợ sinh viên thực tập.

(12)          Sinh viên nộp Báo cáo thực tập cùng nhật ký thực tập về Văn phòng Khoa;

(13)          Giảng viên hướng dẫn chấm Báo cáo thực tập tốt nghiệp;

(14)          Công bố điểm cho sinh viên;

(15)          Nhận phản hồi và xử lý những ý kiến liên quan tới thực tập tốt nghiệp. Sau khi xử lý phản hồi của sinh viên liên quan tới điểm thực tập tốt nghiệp, Khoa công bố điểm chính thức cuối cùng và chuyển bảng điểm về Phòng đào tạo;

(16)          Tổng kết đợt thực tập tốt nghiệp.

6. ĐÁNH GIÁ BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

Kết quả thực tập tốt nghiệp là điều kiện cần để sinh viên có thể thực hiện tiếp Khóa luận tốt nghiệp. Đồng thời, kết quả thực tập tốt nghiệp là điều kiện bắt buộc để sinh viên hoàn tất khóa học.

Báo cáo thực tập tốt nghiệp là kết quả một quá trình hoạt động và học tập trong thực tế của sinh viên. Nội dung Báo cáo phải mô tả, phân tích, đánh giá được một hoặc nhiều hoạt động kinh doanh có liên quan mà sinh viên đã tham gia tại doanh nghiệp. Báo cáo thực tập tốt nghiệp cũng thể hiện những phát hiện, khám phá trong thực tế kinh doanh mà sinh viên đã quan sát được. Trên cơ sở đó sinh viên đề xuất những ý kiến độc lập của mình liên quan tới hoạt động kinh doanh tại doanh nghiệp, cũng như phát triển những ý tưởng mới có thể vận dụng trong bối cảnh kinh doanh mới.

Nội dung Báo cáo được trình bầy không quá 30 trang A4. Dựa trên những yêu cầu chung, Chuyên mục đánh giá Báo cáo được mô tả trong Bảng dưới đây.

Bảng 1: Chuyên mục đánh giá (Thang điểm từ 1 đến 10)

Score

Tiêu chí

(Thang đo Bloom)

< 5

5 -< 7

7 -< 9

9 - 10

Nội dung kiến thức Báo cáo

(70%)

Có khả năng nhớ và hiểu được kiến thức.

Chưa cần đến khả năng phân tích.

Biết sử dụng kiến thức vào để giải quyết vấn đề.

Biết lắng nghe và phản biện.

Vận dụng được kiến thức và phương pháp một cách hợp lý.

Phân tích sâu vấn đề.

Vận dụng được, hiểu biết sâu rộng, kiến thức và phương pháp xử lý vấn đề.

Phân tích vấn đề sâu và logic.

Sáng tạo những vấn đề mới trong bối cảnh mới.

Phong cách viết, lập luận và hình thức trình bầy

(30%)

Viết tương đối khó hiểu

Viết dễ hiểu

Viết dễ hiểu, logic

Viết dễ hiểu, lập luận chặt chẽ.

Trình bầy đẹp.

Nhận xét của doanh nghiệp là một phần tham khảo quan trọng trong điểm đánh giá Báo cáo thực tập tốt nghiệp. Cấu trúc điểm đánh giá Báo cáo thực tập tốt nghiệp có thể bao gồm 2 thành phần: 80% điểm của giảng viên hướng dẫn và 20% của doanh nghiệp thực tập.

7. QUI ĐỊNH VỀ CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP

Chuyên đề tốt nghiệp gồm 2 môn học dành cho những sinh viên không viết Khóa luận tốt nghiệp và phải hoàn thành trước khi đi thực tập cuối khóa. Tuy nhiên, những Khóa trước giai đoạn 2013 sinh viên vẫn học Chuyên đề tốt nghiệp theo truyền thống, được bố trí vào sau thời kỳ thực tập.

Những sinh viên viết Khóa luận cũng có thể tham dự môn học này mà không phải đăng ký lấy Tín chỉ, nếu kiến thức môn học Chuyên đề có thể giúp ích cho công việc của mình. Việc bố trí thời gian học Chuyên đề như vậy sẽ hợp lý hơn so với quy trình sắp xếp của các Chương trình trước đây và giải quyết được những vấn đề về cơ hội việc làm được xuất hiện từ thực tế thực tập của sinh viên. Bởi lẽ, thứ nhất, sinh viên sẽ được toàn tâm, toàn ý hơn với công việc thực tập của mình. Thứ hai, những sinh viên có cơ hội việc làm từ trong thời kỳ thực tập sẽ không bị bỏ lỡ cơ hội. Thứ ba, những sinh viên viết Khóa luận cũng có cơ hội được học thêm các Chuyên đề hữu ích này.

Tên cụ thể 02 môn học trong Chuyên đề được công bố cho từng Khóa học. Nội dung Chuyên đề và phương pháp đánh giá được tính như một môn học trong chương trình đào tạo với thời lượng 03 tín chỉ.

Yêu cầu với 2 môn học chuyên đề dành cho sinh viên không làm khóa luận tốt nghiệp là củng cố và mở rộng kiến thức và kỹ năng chuyên môn liên quan tới ngành đào tạo. Thêm nữa, những môn học dạng chuyên đề phải mang tính thực tiễn và cập nhật kiến thức rất cao. Hai môn học Chuyên đề được công bố ngay từ đầu học kỳ, và cứ 2 năm thay đổi một lần, theo đề xuất của Hội đồng Khoa học Khoa Quản trị kinh doanh.

 

                             Trưởng Khoa Quản trị kinh doanh

Tổng truy cập: 521,157

42,477