Tầm nhìn và Sứ mạng

  • Sứ mạng

Thúc đẩy sự phát triển và tiến bộ xã hội thông qua nghiên cứu, đào tạo và cung ứng dịch vụ chất lượng cao trong lĩnh vực Quản lý và Kinh doanh. 

  • Tầm nhìn
Tầm nhìn của Khoa Quản trị kinh doanh được cụ thể hóa trong giai đoạn 2016 - 2020 và đến năm 2030, sẽ trở thành: 
          (1) 
Khoa chủ lực của trường đại học Kinh tế-Luật, có Chương trình đào tạo đạt chuẩn quốc tế, được xếp hạng cao, có uy tín trong khu vực châu Á, người học có năng lực làm việc trong môi trường toàn cầu. 
         (2) Một đơn vị nghiên cứu khoa học và tư vấn chính sách có uy tín hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực Quản lý và Kinh doanh
 
Cập nhật ngày 10/10/2017.