DANH SÁCH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH MARKETING

STT

TÊN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

LINK

1

Chương trình đào tạo Marketing năm 2017

CTĐT_2017

2

Chương trình đào tạo Marketing năm 2019

CTĐT_2019

3

Chương trình đào tạo Marketing năm 2021

CTĐT_2021

4 Chương trình đào tạo Marketing năm 2023 CTĐT_2023