Mô tả môn học

STT

MÔ TẢ VẮN TẮT NỘI DUNG VÀ KHỐI LƯỢNG CÁC HỌC PHẦN

LINK

1

Mô tả vắn tắt nội dung và khối lượng các học phần CTĐT QTKD năm 2017

Link_2017

2

Mô tả vắn tắt nội dung và khối lượng các học phần CTĐT QTKD năm 2019

Link_2019

3

Mô tả vắn tắt nội dung và khối lượng các học phần CTĐT QTKD năm 2021

Link_2021

4

Mô tả vắn tắt nội dung và khối lượng các học phần CTĐT QTKD năm 2023

Link_2023