Qui định đề cương Luận án

TRƯỜNG ĐẠI HC KINH T-LUT

KHOA QUN TR KINH DOANH

S 57/2016/ĐHKTL- QTKD

CNG HÒA XÃ HI CH NGHĨA VIT NAM

Độc lp – T do – Hnh phúc

TP.H Chí Minh, ngày 10 tháng 10 năm 2016

 

QUI ĐỊNH CHUNG VỀ XÂY DỰNG ĐỀ CƯƠNG VÀ VIẾT LUẬN ÁN TIN S

CHUYÊN NGÀNH: QUN TR KINH DOANH

MÃ NGÀNH: 62.34.01.02

 

  1. GIỚI THIỆU VỀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TIẾN SỸ

Chương trình đào tạo Tiến s Qun tr kinh doanh ca trường Đại hc Kinh tế-Lut được thc hin theo hệ nghiên cứu hàn lâm (Academic Research), nhm m rng kho tàng tri thc trong lĩnh vc Qun tr kinh doanh. Văn bằng được công nhận là Tiến sỹ nghiên cứu - Doctor of Philosophy (PhD).

Chương trình đào to Tiến s hàn lâm là bc chuyn tiếp có mc đích chuyn đi nghiên cu sinh t người tiêu dùng tri thc, đ b sung vào đi ngũ nhng người sn xut ra tri thc khoa hc cho các cơ sở đào tạo bậc cao, chuyên sâu, nghiên cứu chuyên ngành, và v.v.v. Chương trình đào to này không nhm cung cp cho nghiên cu sinh nhng nghiên cu dng vn dng các lý thuyết đ gii quyết nhng vn đ c th trong kinh doanh, mà là nhng nghiên cu đ b sung, phát trin hoc làm phong phú thêm vn kiến thc đã có trong các lĩnh vực ca chuyên ngành Qun tr kinh doanh.

Mục tiêu của Chương trình hoàn toàn khác vi các bc C nhân và Thc s, là đào to ra các nhà nghiên cu hàn lâm, biết t thiết kế mt nghiên cu và hướng dn được người khác làm nghiên cu khoa hc. Hay nói cách khác, Chương trình nhm đào to ra nhng người biết cách và có kh năng đ to ra nhng tri thc khoa hc mi, tc là sn xut ra nhng tri thc khoa hc, ch không phi ch biết tiêu dùng tri thc.

Điểm giống nhau chung nhất giữa nghiên cứu ứng dụng và nghiên cứu hàn lâm là thiết kế qui trình chặt chẽ, tuân thủ các nguyên tắc học thuật trong từng bước nghiên cứu và lựa chọn phương pháp thực hiện đảm bảo độ tin cậy khoa học.

Điểm khác nhau căn bản và tiên quyết giữa hai dạng nghiên cứu này là mục tiêu đạt được của nghiên cứu. Nghiên cứu ứng dụng thiết kế phục vụ một địa chỉ cụ thể, cho một đơn vị doanh nghiệp hay lĩnh vực, ngành nghề nào đó. Nghiên cứu hàn lâm hướng tới mục tiêu phát hiện ra điểm mới trong lĩnh vực lý thuyết chuyên ngành mà chưa có nghiên cứu nào trước đó thực hiện. Do vậy, việc dò tìm khe hổng lý thuyết trong tổng quan nghiên cứu là điều kiện bắt buộc trong mỗi đề cương, cũng như Luận án của nghiên cứu sinh.

  1. NHỮNG QUI ĐỊNH CỤ THỂ VỀ ĐỀ CƯƠNG LUẬN ÁN TIẾN SỸ

Để đảm bảo qui trình thực hiện một Luận án tiến sỹ nghiên cứu hàn lâm, những vấn đề về đề cương nghiên cứu phải tuân thủ chặt chẽ:

2.1.      Tên đề tài: Tên đề tài Luận án phải thể hiện nội dung một lĩnh vực nghiên cứu khoa học cụ thể được lựa chọn, rõ ràng, càng ít chữ càng tốt, thể hiện được bản chất của vấn đề, thời gian, không gian nghiên cứu dự kiến, phản ánh đúng lĩnh vực chuyên ngành Quản trị kinh doanh.  

2.2.      Tính cấp thiết ca đ tài: Lý giải tính cấp bách của vấn đề nghiên cứu, lý do chọn đề tài, ý nghĩa khoa học của đề tài (giải quyết cái gì? Khám phá trong lĩnh vực nào? Bằng cách nào?).

2.3.      Tổng quan tình hình nghiên cứu của đề tài. Đây là phần rất quan trọng của một đề cương nghiên cứu sinh, cũng như tiếp theo là Luận án Tiến sỹ. Tổng quan tình hình nghiên cứu đề cập đến những chuyên khảo, các bài báo khoa học đã công bố trên tạp chí chuyên ngành (Tạp chí thế giới có chỉ số SSCI, SCI