Chương trình Hội thảo

Kế hoạch hội thảo

Mốc thời gian

Công việc

6 - 8/2021

Bắt đầu mở cổng nhận bài

31/8/2021

Hạn chót nhận bài

9/2021

Bình duyệt bài

10/2021

Phát hành thư chấp nhận tới các tác giả

11/2020

Hoàn tất công tác tổ chức

…/11/2020

Hội thảo