Thống kê số lượng đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên qua các năm


Thống kê số lượng đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên qua các năm

ĐỀ TÀI ĐĂNG KÝ

ĐỀ TÀI CẤP KHOA

ĐỀ TÀI CẤP TRƯỜNG

Năm

Số đề tài

Số sinh viên

Số đề tài

Số sinh viên

Số đề tài

Số sinh viên

2014-2015

9

38

4

 

3

 

2015-2016

10

39

1

4

-

-

2016-2017

18

75

2

9

2

10

Nguồn: Phòng Quản lý khoa học (2017)
Tổng truy cập: 521,235

42,555